HARMONY ESTATES

Правни съвети


 Покупка на имот


Уважаеми клиенти, Българския пазар на имоти предлага разнообразни и изгодни възможности за покупка на недвижим имот. Някои основни моменти е добре да се вземат предвид при сделки с имоти в България.
В момента е възможно чужденци да придобиват собствеността върху къщи, вили или апартаменти.
Въпреки, че ограничителният режим относно покупко продажбата на земя от чужденци в България, законът все пак, законът все пак позволява да придобиете земя. Понастоящем, за да стане това първо трябва да регистрирате фирма, дружество с ограничена отговорност, която ще закупи земята. Процедурите по регистрацията на фирмата са сравнително прости и обикновено не влияят върху сделката. Нужни са 2-3 седмици и около 500 евро. Акционерният капитал (5,000 лева или 2500 eвро) се внасят по банкова сметка на компанията и могат да се възстановят изцяло след 3-4 седмици.
В най-скоро време това ще се промени заради влизането на България в Европейския съюз и чужденците ще могат безпрепятствено да придобиват земя.

Mоля имайте предвид, че за да ви улесним и спестим време, ние можем да организираме всички етапи, свързани със


покупко-продажбата на неджижим имот вместо вас.

Основните стъпки при купуване на имот:
1. След като изберете имот, вие следва да проверите дали все още се продава
2. Следващата стъпка е да резервирате избрания от вас имот срещу заплащане на резервационна такса (тя е в различен размер при различните инвеститори), с което изтегляте имота от пазара за определен период от време
3. Получавате и подписвате предварителен договор за покупко – продажба, който уточнява основните права и задължения, цената на имота и начина на заплащането й, до окочнателното нотариално оформяне на сделката
4. На този етап (или по-рано) може да пътувате до България на оглед
5. Подписвате окончателен договор за покупко-продажба и Нотариален акт пред български нотариус в България. Това следва да стане след заплащане на последната вноска ( или пълната ецна) и подписване на Акт образец 15.Какво трябва да знаем при сключване на договор за купуване на имот:
Сключването на предварителен договор за покупко-продажба е последният и заключителен етап на преговорите по изясняване на основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот. Това е договор, по силата на който всяка страна се задължава при определени предпоставки или след изтичане на определен период да сключи окончателния договор. Правно тази материя е уредена в чл.19 от Закона за Задълженията и Договорите. За да бъде валиден, той трябва да съдържа основните уговорки относно съществените условия на окончателния договор – Нотариален акт, а именно: индивидуализиран имот, крайна цена, начин и срок на заплащането й, срок / дата за нотариалното изповядване на сделката, нотариус, срок за въвод във владение, неустойки при забава или неизпълнение.
За да породи действие предварителният договор, трябва да бъде сключен в писмена форма, но нотариална заверка не е необходима. Писмената форма е условие за неговата действителност.
При сключването на предварителен договор за покупко-продажба, в договора се включва изрична клауза – декларация за собственост върху имота и липса на тежести.
При неизпълнение на предварителния договор според чл.19, ал.3 от ЗЗД всяка страна има право да предяви иск за сключване на окончателния договор, ако другата страна откаже да го сключи доброволно. Предмет на производството за сключване на окончателния договор е произтичащото от предварителния договор право да се иска сключване на окончателния договор.
По предварителния договор е възможно да се правят промени и допълнения и след сключването му, като това става с изрично съгласие между страните изразено в писмена форма – Анекс към договора


Нотариална сделка:
Окончателното законово прехвърляне на собсвеността на избрания от вас имот става пред местен нотариус на предварително определена дата. Ще ви е необходимо да имате заклет преводач с вас на тази среща, за да се гарантира, че е осъществено прехвърлянето на собствеността. Ако не сте в състояние да присъствате в България, за да направите това лично, е необходимо предварително да сте упълномощили трето избрано от вас лице, което да може да подпише нотариалния акт от ваше име. Нотариусът проверява прецизно изрядността на документите на имота преди да пристъпи към сделка, след което удостоверява сделката за приключена и урежда прехвърлянето на имота.
Новият Нотариален акт за собсвеност се вписва в държавните регистри и вие ще го получите в рамките на 7-14 дни от дата на нотариалната сделка. Нотариалният акт е равнозначен на „документ за удостоверяване правото на собственост”.
След покупката на имота, той трябва да се регистрира в статистическата организация БУЛСТАТ ( за чуждите граждани ) в седемдневен срок от получаване на нотариалния акт от службата по вписванията и в данъчната инспекция по местонахождението на обекта в двумесечен срок.Такси при извършване на покупко – продажба на имот
При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на сделката страните дължат такси, чийто размер е фиксиран в Тарифата за нотариална такса в раздела "Пропорционални такси" . Тя се формира общо от следните компоненти:
1. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес
2. Местна такса - 2% от договорената продажна цена или върху данъчната оценка, ако тя е по висока от продажната
3. Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност.

Местен данък:
Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът, дължим при покупко-продажбата на имот е 2% местен данък. Базата за изчисляване е :
• Цената на апартамента, както е посочена в нотариалния акт, и
• Данъчната оценка на апартамента.

 

За контакт
Телефони: +359 897 973612
+359 897 973611
+359 897 973610
E-mail: info@harmony-estates.com
Skype: harmony-estates
Търсене в имоти
Разширено търсене на имот
Още новини
Бърза връзка

Обадете се СЕГА!